บริการแจ้ง 90 วันออนไลน์

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ทางระบบออนไลน์ (ตม.47)

แจ้งที่พักอาศัยออนไลน์

การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30)

บริการจองคิวออนไลน์

จองคิวสำหรับเข้ารับบริการ ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดน่าน

แจ้งความออนไลน์

e-Extension

e-VOA

ร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT  คลิกที่นี่

เพื่อเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะและนำมาปรับปรุงการให้บริการที่ดีมากยิ่งขึ้น

หากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆได้

เพื่อเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะและนำมาปรับปรุงการให้บริการที่ดีมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลบริการ

แนะนำหน่วยงาน

วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Integrity and Transparency Assessment
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมิน
ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานในสังกัด บก.ตม.5

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง