วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ Welcome to Nanimmigration

ตรวจการปฏิบัติหน้าที่พร้อมมอบอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันนี้ (17 ม.ค.65) เวลา 09.00 น.

พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม รอง ผบก.ตม.5 มาตรวจการปฏิบัติหน้าที่พร้อมมอบอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ. เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน และข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.น่าน ให้การต้อนรับ และ พ.ต.อ.ชาญชัยฯ ได้สั่งการประชุมและกำชับข้อราชการให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการข้อกำหนดต่างๆที่ออกตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรการผู้ว่าราชการจังหวัด และให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก ราชอาณาจักร การลักลอบหนีเข้าเมือง โดยเฉพาะการแฝงตัว เข้า-ออกประเทศในทุกช่องทาง, การเก็บอัตลักษณ์แรงงาน 3 สัญชาติ ให้ดำเนินให้ถูกต้อง รวดเร็ว รักษาระยะห่าง ลงข้อมูลให้ครบถ้วน, ให้ประชาสัมพันธ์ต่างด้าวในพื้นที่ที่ระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะครบกำหนด ให้มายื่นขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรก่อนการอนุญาตสิ้นสุด 45 วัน เพื่อลดความแออัดและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สตม. กำหนด