วันเสาร์, 01 ตุลาคม 2565
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ Welcome to Nanimmigration

ข่าวสาร

การพิจารณาในการเปิดดำเนินการให้บุคคลเดินทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวร “

การพิจารณาในการเปิดดำเนินการให้บุคคลเดินทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวร “

ในขณะนี้จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านยังไม่อนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้า-ออก จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น การดำเนินการผ่อนคลายมาตรการ (เปิดให้มีการเข้า-ออก ของบุคคลและพาหนะ) อยู่ระหว่างพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน พิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอ ศบค.มท. เพื่อพิจารณาการเปิดในโอกาสต่อไป

 

ผบก.ตม.5 พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจราชการ บก.ตม.5 ได้มาตรวจราชการประจำปี 2565 ณ ตม.จว.น่าน

วันที่ 23 ก.พ.2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.ตม.5 พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจราชการ บก.ตม.5 ได้มาตรวจราชการประจำปี 2565 ณ ตม.จว.น่าน พบ ว่าที่ พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ โดยได้มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติ กำชับการปฏิบัติราชการ และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย และคำสั่ง ของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

เข้าร่วมประชุมบริหารราชการ ตม.จว.น่าน ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ (3 ก.พ. 65) เวลา 16.00 น.

ว่าที่ พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมบริหารราชการ ตม.จว.น่าน ครั้งที่ 1/2565 โดยได้แจ้งข้อราชการที่สำคัญ และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของ บก.ตม.5, สตม. และ ตร. และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กำชับการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชตำรวจ กำชับเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ อีกทั้งได้ทำการทดสอบความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กับข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ณ ห้อง ศปก.ตม.จว.น่าน

 

ให้การสัมภาษณ์กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันนี้ (20 ม.ค.65) เวลา 11.00 น.

ว่าที่ พ.ต.อ. เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน ,พ.ต.ท.ธวัชชัย เอกบุตร รอง ผกก.ตม.จว.น่าน และ ว่าที่ พ.ต.ต.ชวลิต ประพันธ์ สว.ตม.จว.น่าน ได้ร่วมให้การสัมภาษณ์กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในหัวข้อโครงงานวิจัย เรื่อง การท่องเที่ยวข้ามแดนของภาคเหนือเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนของภาคเหนือ ณ ห้อง ศปก.ตม.จว.น่าน

 

ตรวจการปฏิบัติหน้าที่พร้อมมอบอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันนี้ (17 ม.ค.65) เวลา 09.00 น.

พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม รอง ผบก.ตม.5 มาตรวจการปฏิบัติหน้าที่พร้อมมอบอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ. เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน และข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.น่าน ให้การต้อนรับ และ พ.ต.อ.ชาญชัยฯ ได้สั่งการประชุมและกำชับข้อราชการให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการข้อกำหนดต่างๆที่ออกตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรการผู้ว่าราชการจังหวัด และให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก ราชอาณาจักร การลักลอบหนีเข้าเมือง โดยเฉพาะการแฝงตัว เข้า-ออกประเทศในทุกช่องทาง, การเก็บอัตลักษณ์แรงงาน 3 สัญชาติ ให้ดำเนินให้ถูกต้อง รวดเร็ว รักษาระยะห่าง ลงข้อมูลให้ครบถ้วน, ให้ประชาสัมพันธ์ต่างด้าวในพื้นที่ที่ระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะครบกำหนด ให้มายื่นขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรก่อนการอนุญาตสิ้นสุด 45 วัน เพื่อลดความแออัดและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สตม. กำหนด