Monday, 15 August 2022
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ Welcome to Nanimmigration

การพิจารณาในการเปิดดำเนินการให้บุคคลเดินทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวร “

การพิจารณาในการเปิดดำเนินการให้บุคคลเดินทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวร “

ในขณะนี้จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านยังไม่อนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้า-ออก จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น การดำเนินการผ่อนคลายมาตรการ (เปิดให้มีการเข้า-ออก ของบุคคลและพาหนะ) อยู่ระหว่างพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน พิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอ ศบค.มท. เพื่อพิจารณาการเปิดในโอกาสต่อไป