Get Adobe Flash player

 
 
การประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ‏ 
http://www.youtube.com/watch?v=GSfUjI-KMME
  
ประชาสัมพันธ์ แจ้งนายจ้างส่งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
   แจ้งเปิดทำการปกติ     
 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...>>>>                                                  

             

 พิธีเปิดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน  9 กันยายน 2557                                                    
 
ประชุมบริหารราชการ (สัญจร) บก.ตม.5 ครั้งที่ 8/2557 ณ ตม.จว.น่าน 
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน บก.ตม.5 ณ สนามหญ้าเทียมน่านอารีน่า 
 

 อ่านเพิ่มเติม...>>>>

 

คำสั่ง / ประกาศ

 
การขอเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตรา กรณีเพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพ (คำสั่ง สตม.ที่ 176/2557 ลง 21 ก.ค.2557)
แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (หนังสือ สตม.ด่วนที่สุด ที่ 0029.841/2724 ลง 7 ก.ค.2557)
แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของ ตม.จว.น่าน
1.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจาณากรณีคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (คำสั่ง ตร.ที่ 327/2556 ลง 30 มิ.ย.2556)

2. รายการเอกสารประกอบการพิจารณาคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (คำสั่ง สตม. ที่ 138/2557 ลง 7 ก.ค.2557)

3. การมอบอำนาจในการพิจารณาคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (คำสั่ง สตม.ที่ 139/2557)

คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการดำเนินการกับผู้ที่ขยายระยะเวลาการอยู่ในประเทศด้วยการ Visa run (หนังสือ สตม.ที่ 0029.171/3977 ลง 18 ก.ค.2557)
 
แนวทางปฏิบัติการตรวจอนุญาตคนชาติของประเทศที่ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (หนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ 0029.171/2076 ลง 25 มิ.ย.2557)
 
การมอบอำนาจในการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  (กลุ่มประเทศ G7) + เอกสารแนบท้าย (คำสั่ง ตร.ที่ 649/2556 ลง 28 ต.ค.2556)

อ่านเพิ่มเติม...>>>>