Get Adobe Flash player

 
 
 การประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ‏ 
http://www.youtube.com/watch?v=GSfUjI-KMME
  
    แจ้งนายจ้างส่งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
   แจ้งเปิดทำการปกติ     
 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...>>>>                                                  

             

 
 ตม.จว.น่าน ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
 พ.ต.อ.สงบ สันอุดร รอง ผบก.ตม.5 ตรวจเยี่ยม
 
 
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน 

 อ่านเพิ่มเติม...>>>>

 

คำสั่ง / ประกาศ

 
คำสั่ง สตม.ที่ 176/2557 ลง 21 ก.ค.2557 เรื่อง การตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (เพิ่มเติม)
หนังสือ สตม.ด่วนที่สุด ที่ 0029.841/2724 ลง 7 ก.ค.2557 เรื่องแก้ไขแนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักโดยการอนุญาตสิ้นสุด
คำสั่ง ตร.ที่ 327/2556 ลง 30 มิ.ย.2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจาณากรณีคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และ คำสั่ง สตม. ที่ 138/2557 ลง 7 ก.ค.2557 เรื่องรายการเอกสารประกอบการพิจาณากรณีคนต่างด้าว ขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  และคำสั่ง สตม.ที่ 139/2557 เรื่อง การมอบอำนาจในการพิจาณาคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักเป็นการชั่วคราว
หนังสือ สตม.ที่ 0029.171/3977 ลง 18 ก.ค.2557 เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการดำเนินการกับผู้ที่ขยายระยะเวลาการอยู่ในประเทศด้วยการ Visa run