Get Adobe Flash player

 
 
 การประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ‏ 
http://www.youtube.com/watch?v=GSfUjI-KMME
  
    แจ้งนายจ้างส่งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
   แจ้งเปิดทำการปกติ     
 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...>>>>                                                  

             

 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน  9 กันยายน 2557
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดน่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.5 ร่วมพิธี โดยมี พ.ต.ท.ระพีพัฒน์ อุตสาหะ สวญ.ตม.จว.น่าน คอยให้การต้อนรับ — ที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน
 
ประชุมบริหารราชการ (สัญจร) บก.ตม.5 ครั้งที่ 8/2557 
    วันที่ 8 ก.ย.2557 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.อภิรัต นิยมการ ผบก.ตม.5 พร้อมด้วย รอง ผบก.ตม.5 และหัวหน้าด่าน ตม.ในสังกัด บก.ตม.5 ร่วมประชุมบริหารราชการ (สัญจร) บก.ตม.5 ครั้งที่ 8/2557 ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน โดยมี พ.ต.ท.ระพีพัฒน์ อุตสาหะ สวญ.ตม.จว.น่าน และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ — ที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
 

 อ่านเพิ่มเติม...>>>>

 

คำสั่ง / ประกาศ

 
คำสั่ง สตม.ที่ 176/2557 ลง 21 ก.ค.2557 เรื่อง การตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (เพิ่มเติม)
หนังสือ สตม.ด่วนที่สุด ที่ 0029.841/2724 ลง 7 ก.ค.2557 เรื่องแก้ไขแนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักโดยการอนุญาตสิ้นสุด
แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของ ตม.จว.น่าน
คำสั่ง ตร.ที่ 327/2556 ลง 30 มิ.ย.2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจาณากรณีคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และ คำสั่ง สตม. ที่ 138/2557 ลง 7 ก.ค.2557 เรื่องรายการเอกสารประกอบการพิจาณากรณีคนต่างด้าว ขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  และคำสั่ง สตม.ที่ 139/2557 เรื่อง การมอบอำนาจในการพิจาณาคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักเป็นการชั่วคราว
หนังสือ สตม.ที่ 0029.171/3977 ลง 18 ก.ค.2557 เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการดำเนินการกับผู้ที่ขยายระยะเวลาการอยู่ในประเทศด้วยการ Visa run
 
 หนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ 0029.171/2076 ลง 25 มิ.ย.2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการตรวจอนุญาตคนชาติของประเทศที่ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
 
 คำสั่ง ตร.ที่ 649/2556 ลง 28 ต.ค.2556 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  (กลุ่มประเทศ G7) + เอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม...>>>>